Ledningsrapportering

Greensteps ledningsrapportering

Ett för företaget skräddarsytt, kompakt rapporteringspaket, som ger en mångsidig och fullständig bild av företagets finansiella situation.

Rapporterna innehåller:

  • Regelbunden uppföljning av att de finansiella målen uppnås, med för företaget väsentliga analyser.
  • En jämförelse mellan den nuvarande situationen, tidigare perioder, samt budgeten.
  • Förutom tabeller och grafer även tydliga och sammanfattande verbala analyser, som innefattar förklaringar angående betydande avvikelser samt kommentarer om möjliga risker och utmaningar

Rapporterna levereras kontinuerligt och regelbundet, exempelvis en gång per månad innan styrelsemötet. Vanligtvis görs rapporterna kvartalsvis eller månatligen för att gå igenom förändringar i företagets resultat- och balansräkning samt KPIs.

Vi ledningsrapportering är det viktigt att veta vad som är realistiskt och vilka åtgärder som krävs för att säkerställa att målen förverkligas.

Fördelar med vår rapportering:

  • Erbjuder väsentlig information, som ger en helhetssyn och stöder affärsverksamhetens ledning och utveckling, ledningens beslutsfattande och målsättningar.
  • Ökar utomstående investerares förtroende för företaget.
  • Frigör ledningens resurser till förmån för kärnverksamheten och dess utveckling.

Ta kontakt gällande vår rapporteringstjänst!