Hållbarhet

Greensteps hållbarhetsarbete

  • Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på gemensamma värderingar.
  • Baserat på dessa värderingar har vi utformat en uppförandekod, Code of Coduct, som presenterar huvudprinciperna i vår verksamhet. Code of Conduct är indelat i tre delområden; ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar.
  • Med konkreta mål och implementeringsmetoder för de olika delområdena kan vi genom vårt hållbarhetsprogram tillämpa hållbarhetsprinciperna i praktiken.

Anställda med olika arbetsuppgifter, från olika kontor och inom olika verksamhetsområden har deltagit i utformandet av Code of Conduct, som fungerar som den strategiska grunden för vårt hållbarhetsarbete. I den beskrivs de principer enligt vilka vi tillsammans vill växa och utvecklas på ett hållbart sätt.

I vårt hållbarhetsprogram blir principerna i Code of Conduct till mera konkreta mål och mätbara implementeringsmetoder. Planerandet av hållbarhetsprogrammet är på slutrakan och kommer att publiceras under slutet av året.
Vårt hållbarhetsprogram delas in i tre delområden, som hjälper oss att tillsammans med våra intressenter bygga upp en hållbar verksamhet: Ekonomi och förvaltning, Arbetsgemenskap och partnerskap samt Miljö.

Vilken betydelse har hållbarhetsprogrammet?

Bakom vår framgång ligger våra experter, och deras välmående är av största vikt för oss. Utvecklandet av Socialt ansvar främjar välmående, arbetshälsa och -säkerhet samt uppbyggandet av humant kapital inom hela organisationen. Med hjälp av våra årliga medarbetarundersökningar samt vår uppdaterade jämställdhetsplan har vi kunnat identifiera möjliga brister och utvecklingsområden. Det är också målet med hållbarhetsprogrammet: att kunna höja ribban och sätta mera krävande mål. Målen gäller inte bara inom vår egen organisation, utan genom våra tjänster bygger vi även hållbara principer åt våra partners.

I Miljödelen i vårt hållbarhetsprogram granskar vi bland annat vår energiförbrukning, återvinning, ansvarsfulla inköp, matvanor och matsvinn samt arbetsresor. Tillsammans med våra intressenter strävar vi efter att kunna påverka på ett ännu mer omfattande plan. Vi deltar i projekt vars syfte är att främja miljöns välmående, bromsa klimatförändringen och bygga ett välmående samhälle.

Ekonomi- och förvaltningsansvar möjliggör utvecklande av en hållbar verksamhet även i framtiden. En hållbar lönsamhet bygger på öppen och ansvarsfull förvaltningskultur, fortlöpande utveckling av verksamheten samt att gemensamt överenskomna principer följs. Med hjälp av målmedvetet hållbarhetsarbete kan vi säkerställa att utvecklingen går åt rätt håll genom att ta hand om såväl miljön som arbetsgemenskapen.